Algemene voorwaarden & juridische informatie

Algemene voorwaarden


Toepassingsgebied

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Advocatenkantoor De Smet ten behoeve van een cliënt, ook indien een cliënt zijn opdracht verstrekt met het oog op de uitvoering door één of meerdere bepaalde personen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die Advocatenkantoor De Smet aanvaardt, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.


2. Advocatenkantoor De Smet is exclusief verantwoordelijk voor de prestaties van haar advocaten en werknemers. Enkel Advocatenkantoor De Smet heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de cliënt of enig ander persoon met betrekking tot de door haar advocaten en werknemers geleverde prestaties. De cliënt aanvaardt om geen vordering in te stellen tegen enig ander persoon dan Advocatenkantoor De Smet met betrekking tot deze prestaties. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, inclusief voormalige advocaten en/of werknemers, inclusief hun erfgenamen.


3. De algemene voorwaarden zijn, en enkel in zulke mate, niet van toepassing indien hiervan schriftelijk wordt afgeweken tussen Advocatenkantoor De Smet en de desbetreffende cliënt. In zulk geval blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken, onverkort van toepassing. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de relatie tussen Advocatenkantoor De Smet en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een termijn van 30 dagen na de kennisgeving ervan.


Honorarium en facturatie

4.1 Als er niets overeengekomen is, zijn de volgende tarieven van toepassing. Het uurtarief bevindt zich tussen € 150 en € 200 (exclusief BTW en onkosten) afhankelijk van de zaak. De erelonen worden in principe berekend per eenheid van 5 minuten aan de uurtarieven die werden overeengekomen met de cliënt. Deze tarieven zijn op regelmatige tijdstippen herzienbaar. Mits voorafgaandelijk akkoord, kan het uurtarief worden aangepast door verschillende factoren zoals (niet – limitatief): de ervaring van de advocaat, deskundigheid, aard van de zaak, urgentie, moeilijkheidsgraad en complexiteit van het dossier, prestatieverrichter (Mr. De Smet en/of medewerker ….). Het toepasselijk uurtarief is exclusief secretariaats- en verplaatsingskosten en wordt jaarlijks geïndexeerd. De secretariaatskosten worden aangerekend als volgt: (Alle bedragen zijn exclusief BTW.)

  • Mail : € 10,20/pagina
  • Kopijen : € 0,25/pagina
  • Verzendingskosten : doorgaand tarief
  • Fax uitgaand : € 2,50/fax
  • Verplaatsingskosten : € 0,87/km

4.2 Sedert 01.01.2014 is op de prestaties en kosten van Advocatenkantoor De Smet 21% BTW verschuldigd.


5. Afhankelijk van het bekomen resultaat kan in bepaalde dossiers een ‘succes fee‘  aangerekend worden.


6. Externe kosten (gerechtsdeurwaarder, griffie, gerechtsdeskundige,…) worden aan de opdrachtgever gefactureerd aan de kostprijs.


7.1 Bij niet betaling binnen de bovenstaande betalingstermijn, kan Advocatenkantoor De Smet haar werkzaamheden opschorten. Noch Advocatenkantoor De Smet, noch de advocaten die er deel van uitmaken kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de hierdoor ontstane schade.

7.2 Elke betwisting dient schriftelijk te worden meegedeeld binnen de 15 dagen volgend op de datum van de ereloonnota. Bij afwezigheid van zulke mededeling, zal de ereloonnota geacht worden integraal te zijn aanvaard.

7.3 Indien Advocatenkantoor De Smet een dienstverleningsovereenkomst met een consument heeft afgesloten en zij in gebreke blijft de eventuele verschuldigde bedragen aan de cliënt te voldoen, heeft deze recht op een schadevergoeding gelijkaardig aan hetgeen Advocatenkantoor De Smet in haar voordeel heeft bedongen.

 

Aansprakelijkheid

8. Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid van Advocatenkantoor De Smet, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Philippe DE SMET BV afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de betrokken vennootschap in verband met die verzekering draagt.


9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Advocatenkantoor De Smet in desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar aan de cliënt in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 500.000,-.


10. Advocatenkantoor De Smet heeft het recht om bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. Advocatenkantoor De Smet zal bij de selectie van die derden de zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor De Smet is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van die derden. Advocatenkantoor De Smet is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.


11. Elk advies dat door Advocatenkantoor De Smet gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt en wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gevraagd werd. Het advies mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij het advies uitgebracht door Advocatenkantoor De Smet niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Advocatenkantoor De Smet (tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de cliënt, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege Advocatenkantoor De Smet).


Derdengelden 

12. Gelden die Advocatenkantoor De Smet van de opdrachtgever ontvangt en die Advocatenkantoor De Smet voor de opdrachtgever als cliënt dient aan te houden, zullen op een derdenrekening geplaatst worden bij een door Advocatenkantoor De Smet gekozen financiële instelling. Advocatenkantoor De Smet aanvaardt geen aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever noch van enig andere persoon voor een faling of enige rechtshandeling of nalatigheid van een financiële instelling bij dewelke Advocatenkantoor De Smet gelden aanhoudt dan wel via dewelke gelden worden overgeschreven. Bijgevolg kan Advocatenkantoor De Smet niet aansprakelijk gehouden worden om bedragen die de financiële instelling in kwestie niet kan terugbetalen of overschrijven, zelf terug te betalen of over te schrijven.


Gegevensbescherming en compliance

13.  Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt stemt er mee in dat Advocatenkantoor De Smet gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Advocatenkantoor De Smet is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.


14. Advocatenkantoor De Smet is wettelijk verplicht de identiteit van haar cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden, zonder de cliënt hierover te informeren.


15. Advocatenkantoor De Smet verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen (zie hierover meer in onze Privacyverklaring).


16. Advocatenkantoor De Smet bewaart elektronische of papieren dossiers minimaal tien jaar na de laatste inhoudelijke communicatie met de cliënt in de betreffende zaak. Na afloop van deze termijn mag Advocatenkantoor De Smet deze dossiers vernietigen.


Interpretatie en geldigheid 

17. In geval van verschil tussen de Nederlandstalige en de Franstalige tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandstalige tekst bindend.


18. Deze Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere. Mochten één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of niet kunnen toegepast worden, zal dit geenszins de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden aantasten of beïnvloeden. In dit geval zal de ongeldige of niet toe te passen bepaling geacht automatisch vervangen te worden door een geldige en toepasbare bepaling die, in de grootste mate van het mogelijke, een gelijkwaardig effect heeft.


Toepasselijk recht en forumkeuze

19. Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen Advocatenkantoor De Smet en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zo ver van toepassing, door en met eerbiediging van de deontologische regels van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.


20. Alle eventuele geschillen in verband met de relatie tussen Advocatenkantoor De Smet en de cliënt met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden behandeld voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Brussel, en voor zover van toepassing, de bevoegde instanties van Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.


Varia

21. De beroepsregels laten Advocatenkantoor De Smet toe om, mits strikte naleving van het beroepsgeheim, zaken te aanvaarden voor andere cliënten wier activiteiten concurrerend kunnen zijn met deze van de cliënt. Advocatenkantoor De Smet is tevens gerechtigd om andere cliënten wier belangen strijdig zijn met deze van de cliënt bij te staan in materies waarin deze laatste Advocatenkantoor De Smet niet regelmatig raadpleegt.


22. Alle nuttige informatie die in het belang van de zaak is, dient overgemaakt te worden aan de advocaat die met de opdracht belast is. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en waarheidsgetrouwheid van de informatie alsook om de stukken te bezorgen. Indien de cliënt de volledige medewerking niet verleent overeenkomstig de afspraken, dan behoudt Advocatenkantoor De Smet zich het recht voor om de samenwerking stop te zetten.


Juridische Informatie


Rechtsvorm, geleverde diensten en ondernemingsnummer

Philippe DE SMET (hierna genoemd “Advocatenkantoor De Smet”) is een besloten vennootschap (BV) naar Belgisch recht.

Advocatenkantoor De Smet heeft haar zetel te 1180 Brussel, Winston Churchilllaan 250 en is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer 0645.737.908. Het BTW-nummer is BE0645.737.908.


Deontologische regels

De advocaten werkzaam bij Advocatenkantoor De Smet mogen hun beroep uitoefenen onder de titel “advocaat” in België. Zij zijn lid van de balie van Brussel en dit ofwel aan de Nederlandstalige Orde van advocaten te Brussel, dan wel de Franstalige Orde van Advocaten te Brussel. De deontologische regels kunnen geraadpleegd worden op de volgende websites: www.baliebrussel.be en barreaudebruxelles.info.


Aansprakelijkheidsbeperking

Voor Philippe DE SMET BV wordt de beroepsaansprakelijkheid in eerste rang gedekt door de collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van de Orde van Vlaamse Balies. Het verzekerde bedrag is € 12.500.000,- per schadegeval. De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd de VS en Canada.


De informatie beschikbaar op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Advocatenkantoor De Smet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Advocatenkantoor De Smet geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


Advocatenkantoor De Smet kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van hyperlinks naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. Advocatenkantoor De Smet verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Intellectuele Eigendomsrechten

Alle gegevens op de website zijn de exclusieve intellectuele eigendom van Advocatenkantoor De Smet. Elk gebruik van deze informatie is onderworpen aan de Belgische wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom.


Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Advocatenkantoor De Smet de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing op (het gebruik van) deze website. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.


Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Meer informatie vindt u terug in onze algemene voorwaarden.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x